โรงเรียนบ้านนาเรียง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 2 1 1 2 0 12
ร้อยละ 11.11 % 5.56 % 5.56 % 11.11 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
44
จำนวน(คน) 0 0 8 1 0 35
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 18.18 % 2.27 % 0.00 % 79.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
25
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 21
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 16.00 % 0.00 % 0.00 % 84.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 87 คน
จำนวน(คน) 2 1 13 3 0 68
ร้อยละ 2.30 % 1.15 % 14.94 % 3.45 % 0.00 % 78.16 %

62 : 2 , 1 , 9 , 3 , 0 , 47...3.23 , 1.61 , 14.52 , 4.84 , 0.00 , 75.81 = 15 : 24.19
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 87 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 21.84%

Powered By www.thaieducation.net