โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 29
ร้อยละ 3.13 % 3.13 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 90.63 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 7 0 2 0 0 107
ร้อยละ 6.03 % 0.00 % 1.72 % 0.00 % 0.00 % 92.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 2 0 7 1 0 52
ร้อยละ 3.23 % 0.00 % 11.29 % 1.61 % 0.00 % 83.87 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 210 คน
จำนวน(คน) 10 1 10 1 0 188
ร้อยละ 4.76 % 0.48 % 4.76 % 0.48 % 0.00 % 89.52 %

148 : 8 , 1 , 3 , 0 , 0 , 136...5.41 , 0.68 , 2.03 , 0.00 , 0.00 , 91.89 = 12 : 8.11
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 210 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 10.48%

Powered By www.thaieducation.net