โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 6 0 0 0 0 26
ร้อยละ 18.75 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 7 2 1 0 0 105
ร้อยละ 6.09 % 1.74 % 0.87 % 0.00 % 0.00 % 91.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
จำนวน(คน) 1 1 3 1 0 56
ร้อยละ 1.61 % 1.61 % 4.84 % 1.61 % 0.00 % 90.32 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 209 คน
จำนวน(คน) 14 3 4 1 0 187
ร้อยละ 6.70 % 1.44 % 1.91 % 0.48 % 0.00 % 89.47 %

147 : 13 , 2 , 1 , 0 , 0 , 131...8.84 , 1.36 , 0.68 , 0.00 , 0.00 , 89.12 = 16 : 10.88
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 209 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53%

Powered By www.thaieducation.net