โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 7 0 0 0 0 24
ร้อยละ 22.58 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 77.42 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 8 2 1 0 0 102
ร้อยละ 7.08 % 1.77 % 0.88 % 0.00 % 0.00 % 90.27 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 1 1 3 0 1 59
ร้อยละ 1.54 % 1.54 % 4.62 % 0.00 % 1.54 % 90.77 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 209 คน
จำนวน(คน) 16 3 4 0 1 185
ร้อยละ 7.66 % 1.44 % 1.91 % 0.00 % 0.48 % 88.52 %

144 : 15 , 2 , 1 , 0 , 0 , 126...10.42 , 1.39 , 0.69 , 0.00 , 0.00 , 87.50 = 18 : 12.50
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 209 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 11.48%

Powered By www.thaieducation.net