โรงเรียนบ้านสร้างช้างไผ่หนองไร่มิตรภาพที่ 143 (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 13 6 0 1 0 11
ร้อยละ 41.94 % 19.35 % 0.00 % 3.23 % 0.00 % 35.48 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 4 37 4 6 0 62
ร้อยละ 3.54 % 32.74 % 3.54 % 5.31 % 0.00 % 54.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 1 8 5 1 1 49
ร้อยละ 1.54 % 12.31 % 7.69 % 1.54 % 1.54 % 75.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 209 คน
จำนวน(คน) 18 51 9 8 1 122
ร้อยละ 8.61 % 24.40 % 4.31 % 3.83 % 0.48 % 58.37 %

144 : 17 , 43 , 4 , 7 , 0 , 73...11.81 , 29.86 , 2.78 , 4.86 , 0.00 , 50.69 = 71 : 49.31
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 209 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 87 คน คิดเป็นร้อยละ 41.63%

Powered By www.thaieducation.net