โรงเรียนบ้านหนองแวง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 1 1 1 0 4 3
ร้อยละ 10.00 % 10.00 % 10.00 % 0.00 % 40.00 % 30.00 %
ระดับประถมศึกษา
31
จำนวน(คน) 5 8 5 6 4 3
ร้อยละ 16.13 % 25.81 % 16.13 % 19.35 % 12.90 % 9.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 41 คน
จำนวน(คน) 6 9 6 6 8 6
ร้อยละ 14.63 % 21.95 % 14.63 % 14.63 % 19.51 % 14.63 %

41 : 6 , 9 , 6 , 6 , 8 , 6...14.63 , 21.95 , 14.63 , 14.63 , 19.51 , 14.63 = 35 : 85.37
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 41 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 85.37%

Powered By www.thaieducation.net