โรงเรียนบ้านนาเวียง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 4 0 4 0 0 16
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 11 4 15 1 0 63
ร้อยละ 11.70 % 4.26 % 15.96 % 1.06 % 0.00 % 67.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
29
จำนวน(คน) 3 0 5 0 0 21
ร้อยละ 10.34 % 0.00 % 17.24 % 0.00 % 0.00 % 72.41 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 147 คน
จำนวน(คน) 18 4 24 1 0 100
ร้อยละ 12.24 % 2.72 % 16.33 % 0.68 % 0.00 % 68.03 %

118 : 15 , 4 , 19 , 1 , 0 , 79...12.71 , 3.39 , 16.10 , 0.85 , 0.00 , 66.95 = 39 : 33.05
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 147 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 31.97%

Powered By www.thaieducation.net