โรงเรียนบ้านนาเวียง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 4 1 3 0 0 16
ร้อยละ 16.67 % 4.17 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 5 0 8 0 0 81
ร้อยละ 5.32 % 0.00 % 8.51 % 0.00 % 0.00 % 86.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
30
จำนวน(คน) 1 0 4 0 0 25
ร้อยละ 3.33 % 0.00 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 148 คน
จำนวน(คน) 10 1 15 0 0 122
ร้อยละ 6.76 % 0.68 % 10.14 % 0.00 % 0.00 % 82.43 %

118 : 9 , 1 , 11 , 0 , 0 , 97...7.63 , 0.85 , 9.32 , 0.00 , 0.00 , 82.20 = 21 : 17.80
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 148 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 17.57%

Powered By www.thaieducation.net