โรงเรียนบ้านนาเวียง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 21
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 11.54 % 0.00 % 0.00 % 80.77 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 4 4 4 0 0 84
ร้อยละ 4.17 % 4.17 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
30
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 28
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 93.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 152 คน
จำนวน(คน) 6 4 9 0 0 133
ร้อยละ 3.95 % 2.63 % 5.92 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %

122 : 6 , 4 , 7 , 0 , 0 , 105...4.92 , 3.28 , 5.74 , 0.00 , 0.00 , 86.07 = 17 : 13.93
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 152 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50%

Powered By www.thaieducation.net