โรงเรียนบ้านนาเวียง (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 4 1 4 0 0 16
ร้อยละ 16.00 % 4.00 % 16.00 % 0.00 % 0.00 % 64.00 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 5 0 7 0 0 83
ร้อยละ 5.26 % 0.00 % 7.37 % 0.00 % 0.00 % 87.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
30
จำนวน(คน) 1 0 3 0 0 26
ร้อยละ 3.33 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 86.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 10 1 14 0 0 125
ร้อยละ 6.67 % 0.67 % 9.33 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %

120 : 9 , 1 , 11 , 0 , 0 , 99...7.50 , 0.83 , 9.17 , 0.00 , 0.00 , 82.50 = 21 : 17.50
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67%

Powered By www.thaieducation.net