โรงเรียนบ้านเหล่าเมย (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 0 0 0 1 0 7
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 12.50 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
31
จำนวน(คน) 0 0 1 1 0 29
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.23 % 3.23 % 0.00 % 93.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
20
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 18
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 59 คน
จำนวน(คน) 0 0 3 2 0 54
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 5.08 % 3.39 % 0.00 % 91.53 %

39 : 0 , 0 , 1 , 2 , 0 , 36...0.00 , 0.00 , 2.56 , 5.13 , 0.00 , 92.31 = 3 : 7.69
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 59 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 8.47%

Powered By www.thaieducation.net