โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 2 0 6 0 0 26
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 17.65 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 4 0 7 0 10 55
ร้อยละ 5.26 % 0.00 % 9.21 % 0.00 % 13.16 % 72.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 110 คน
จำนวน(คน) 6 0 13 0 10 81
ร้อยละ 5.45 % 0.00 % 11.82 % 0.00 % 9.09 % 73.64 %

110 : 6 , 0 , 13 , 0 , 10 , 81...5.45 , 0.00 , 11.82 , 0.00 , 9.09 , 73.64 = 29 : 26.36
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 110 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 26.36%

Powered By www.thaieducation.net