โรงเรียนชุมชนบ้านโคกยาว (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 4 10 5 0 0 15
ร้อยละ 11.76 % 29.41 % 14.71 % 0.00 % 0.00 % 44.12 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 8 6 14 0 0 48
ร้อยละ 10.53 % 7.89 % 18.42 % 0.00 % 0.00 % 63.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 110 คน
จำนวน(คน) 12 16 19 0 0 63
ร้อยละ 10.91 % 14.55 % 17.27 % 0.00 % 0.00 % 57.27 %

110 : 12 , 16 , 19 , 0 , 0 , 63...10.91 , 14.55 , 17.27 , 0.00 , 0.00 , 57.27 = 47 : 42.73
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 110 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 42.73%

Powered By www.thaieducation.net