โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์) (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 0 3 3 0 0 24
ร้อยละ 0.00 % 10.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
248
จำนวน(คน) 0 0 32 10 7 199
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.90 % 4.03 % 2.82 % 80.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 278 คน
จำนวน(คน) 0 3 35 10 7 223
ร้อยละ 0.00 % 1.08 % 12.59 % 3.60 % 2.52 % 80.22 %

278 : 0 , 3 , 35 , 10 , 7 , 223...0.00 , 1.08 , 12.59 , 3.60 , 2.52 , 80.22 = 55 : 19.78
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 278 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 19.78%

Powered By www.thaieducation.net