โรงเรียนบ้านทรายมูล(ทรายมูลประชาราษฏร์) (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 28
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 9.68 % 0.00 % 0.00 % 90.32 %
ระดับประถมศึกษา
246
จำนวน(คน) 0 0 29 0 0 217
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.79 % 0.00 % 0.00 % 88.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 277 คน
จำนวน(คน) 0 0 32 0 0 245
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.55 % 0.00 % 0.00 % 88.45 %

277 : 0 , 0 , 32 , 0 , 0 , 245...0.00 , 0.00 , 11.55 , 0.00 , 0.00 , 88.45 = 32 : 11.55
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 277 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 11.55%

Powered By www.thaieducation.net