โรงเรียนบ้านเสาเล้า (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
6
จำนวน(คน) 3 0 0 1 0 2
ร้อยละ 50.00 % 0.00 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 33.33 %
ระดับประถมศึกษา
25
จำนวน(คน) 0 0 4 8 0 13
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 16.00 % 32.00 % 0.00 % 52.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 31 คน
จำนวน(คน) 3 0 4 9 0 15
ร้อยละ 9.68 % 0.00 % 12.90 % 29.03 % 0.00 % 48.39 %

31 : 3 , 0 , 4 , 9 , 0 , 15...9.68 , 0.00 , 12.90 , 29.03 , 0.00 , 48.39 = 16 : 51.61
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 31 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 51.61%

Powered By www.thaieducation.net