โรงเรียนบ้านดู่ลาด (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 8
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
40
จำนวน(คน) 1 1 5 0 0 33
ร้อยละ 2.50 % 2.50 % 12.50 % 0.00 % 0.00 % 82.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
19
จำนวน(คน) 0 1 3 0 0 15
ร้อยละ 0.00 % 5.26 % 15.79 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 67 คน
จำนวน(คน) 1 2 8 0 0 56
ร้อยละ 1.49 % 2.99 % 11.94 % 0.00 % 0.00 % 83.58 %

48 : 1 , 1 , 5 , 0 , 0 , 41...2.08 , 2.08 , 10.42 , 0.00 , 0.00 , 85.42 = 7 : 14.58
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 67 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 16.42%

Powered By www.thaieducation.net