โรงเรียนบ้านดู่ลาด (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 9
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
40
จำนวน(คน) 4 2 6 6 8 14
ร้อยละ 10.00 % 5.00 % 15.00 % 15.00 % 20.00 % 35.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
22
จำนวน(คน) 2 3 3 5 6 3
ร้อยละ 9.09 % 13.64 % 13.64 % 22.73 % 27.27 % 13.64 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 71 คน
จำนวน(คน) 6 5 9 11 14 26
ร้อยละ 8.45 % 7.04 % 12.68 % 15.49 % 19.72 % 36.62 %

49 : 4 , 2 , 6 , 6 , 8 , 23...8.16 , 4.08 , 12.24 , 12.24 , 16.33 , 46.94 = 26 : 53.06
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 71 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 63.38%

Powered By www.thaieducation.net