โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
2
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 2
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
19
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 17
ร้อยละ 0.00 % 5.26 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 89.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
21
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 21
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 42 คน
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 40
ร้อยละ 0.00 % 2.38 % 2.38 % 0.00 % 0.00 % 95.24 %

21 : 0 , 1 , 1 , 0 , 0 , 19...0.00 , 4.76 , 4.76 , 0.00 , 0.00 , 90.48 = 2 : 9.52
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 42 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 4.76%

Powered By www.thaieducation.net