โรงเรียนบ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล) (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 0 7 0 0 0 9
ร้อยละ 0.00 % 43.75 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 56.25 %
ระดับประถมศึกษา
49
จำนวน(คน) 0 2 0 1 0 46
ร้อยละ 0.00 % 4.08 % 0.00 % 2.04 % 0.00 % 93.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 65 คน
จำนวน(คน) 0 9 0 1 0 55
ร้อยละ 0.00 % 13.85 % 0.00 % 1.54 % 0.00 % 84.62 %

65 : 0 , 9 , 0 , 1 , 0 , 55...0.00 , 13.85 , 0.00 , 1.54 , 0.00 , 84.62 = 10 : 15.38
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 65 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38%

Powered By www.thaieducation.net