โรงเรียนบ้านคำครตา (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 1 0 2 1 0 31
ร้อยละ 2.86 % 0.00 % 5.71 % 2.86 % 0.00 % 88.57 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 6 2 17 2 1 80
ร้อยละ 5.56 % 1.85 % 15.74 % 1.85 % 0.93 % 74.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 143 คน
จำนวน(คน) 7 2 19 3 1 111
ร้อยละ 4.90 % 1.40 % 13.29 % 2.10 % 0.70 % 77.62 %

143 : 7 , 2 , 19 , 3 , 1 , 111...4.90 , 1.40 , 13.29 , 2.10 , 0.70 , 77.62 = 32 : 22.38
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 143 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 22.38%

Powered By www.thaieducation.net