โรงเรียนบ้านดงมะไฟ (สพป.ยโสธร เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางพิสมัย(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 2 2 5 1 2 10
ร้อยละ 9.09 % 9.09 % 22.73 % 4.55 % 9.09 % 45.45 %
ระดับประถมศึกษา
66
จำนวน(คน) 2 3 10 1 6 44
ร้อยละ 3.03 % 4.55 % 15.15 % 1.52 % 9.09 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 88 คน
จำนวน(คน) 4 5 15 2 8 54
ร้อยละ 4.55 % 5.68 % 17.05 % 2.27 % 9.09 % 61.36 %

88 : 4 , 5 , 15 , 2 , 8 , 54...4.55 , 5.68 , 17.05 , 2.27 , 9.09 , 61.36 = 34 : 38.64
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 88 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 38.64%

Powered By www.thaieducation.net