โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
77
จำนวน(คน) 3 6 3 0 0 65
ร้อยละ 3.90 % 7.79 % 3.90 % 0.00 % 0.00 % 84.42 %
ระดับประถมศึกษา
250
จำนวน(คน) 23 9 23 1 0 194
ร้อยละ 9.20 % 3.60 % 9.20 % 0.40 % 0.00 % 77.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 327 คน
จำนวน(คน) 26 15 26 1 0 259
ร้อยละ 7.95 % 4.59 % 7.95 % 0.31 % 0.00 % 79.20 %

327 : 26 , 15 , 26 , 1 , 0 , 259...7.95 , 4.59 , 7.95 , 0.31 , 0.00 , 79.20 = 68 : 20.80
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 327 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 20.80%

Powered By www.thaieducation.net