โรงเรียนอนุบาลน้ำขุ่น (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
77
จำนวน(คน) 23 15 1 9 0 29
ร้อยละ 29.87 % 19.48 % 1.30 % 11.69 % 0.00 % 37.66 %
ระดับประถมศึกษา
250
จำนวน(คน) 52 47 11 26 0 114
ร้อยละ 20.80 % 18.80 % 4.40 % 10.40 % 0.00 % 45.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
327
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 327
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 654 คน
จำนวน(คน) 75 62 12 35 0 470
ร้อยละ 11.47 % 9.48 % 1.83 % 5.35 % 0.00 % 71.87 %

327 : 75 , 62 , 12 , 35 , 0 , 143...22.94 , 18.96 , 3.67 , 10.70 , 0.00 , 43.73 = 184 : 56.27
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 654 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 184 คน คิดเป็นร้อยละ 28.13%

Powered By www.thaieducation.net