โรงเรียนบ้านอิสานเศรษฐกิจ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 5 4 3 0 0 0
ร้อยละ 41.67 % 33.33 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
32
จำนวน(คน) 2 2 7 0 0 21
ร้อยละ 6.25 % 6.25 % 21.88 % 0.00 % 0.00 % 65.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 44 คน
จำนวน(คน) 7 6 10 0 0 21
ร้อยละ 15.91 % 13.64 % 22.73 % 0.00 % 0.00 % 47.73 %

44 : 7 , 6 , 10 , 0 , 0 , 21...15.91 , 13.64 , 22.73 , 0.00 , 0.00 , 47.73 = 23 : 52.27
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 44 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 52.27%

Powered By www.thaieducation.net