โรงเรียนบ้านหนองโด (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 2 2 3 1 0 5
ร้อยละ 15.38 % 15.38 % 23.08 % 7.69 % 0.00 % 38.46 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 7 1 6 7 1 54
ร้อยละ 9.21 % 1.32 % 7.89 % 9.21 % 1.32 % 71.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 89 คน
จำนวน(คน) 9 3 9 8 1 59
ร้อยละ 10.11 % 3.37 % 10.11 % 8.99 % 1.12 % 66.29 %

89 : 9 , 3 , 9 , 8 , 1 , 59...10.11 , 3.37 , 10.11 , 8.99 , 1.12 , 66.29 = 30 : 33.71
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 89 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 33.71%

Powered By www.thaieducation.net