โรงเรียนบ้านหนองดุม (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 1 0 1 5 0 27
ร้อยละ 2.94 % 0.00 % 2.94 % 14.71 % 0.00 % 79.41 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 6 5 11 3 0 88
ร้อยละ 5.31 % 4.42 % 9.73 % 2.65 % 0.00 % 77.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
35
จำนวน(คน) 0 0 6 1 0 28
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 17.14 % 2.86 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 7 5 18 9 0 143
ร้อยละ 3.85 % 2.75 % 9.89 % 4.95 % 0.00 % 78.57 %

147 : 7 , 5 , 12 , 8 , 0 , 115...4.76 , 3.40 , 8.16 , 5.44 , 0.00 , 78.23 = 32 : 21.77
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43%

Powered By www.thaieducation.net