โรงเรียนบ้านหนองดุม (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.82 % 0.00 % 0.00 % 91.18 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 11 2 12 5 0 82
ร้อยละ 9.82 % 1.79 % 10.71 % 4.46 % 0.00 % 73.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 5 0 6 0 0 25
ร้อยละ 13.89 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 69.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 16 2 21 5 0 138
ร้อยละ 8.79 % 1.10 % 11.54 % 2.75 % 0.00 % 75.82 %

146 : 11 , 2 , 15 , 5 , 0 , 113...7.53 , 1.37 , 10.27 , 3.42 , 0.00 , 77.40 = 33 : 22.60
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 24.18%

Powered By www.thaieducation.net