โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 1 1 0 2 0 7
ร้อยละ 9.09 % 9.09 % 0.00 % 18.18 % 0.00 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 7 9 9 3 1 70
ร้อยละ 7.07 % 9.09 % 9.09 % 3.03 % 1.01 % 70.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 1 0 5 1 0 20
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 18.52 % 3.70 % 0.00 % 74.07 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 9 10 14 6 1 97
ร้อยละ 6.57 % 7.30 % 10.22 % 4.38 % 0.73 % 70.80 %

110 : 8 , 10 , 9 , 5 , 1 , 77...7.27 , 9.09 , 8.18 , 4.55 , 0.91 , 70.00 = 33 : 30.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 29.20%

Powered By www.thaieducation.net