โรงเรียนบ้านโนนสว่างวังเสือ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 3 4 0 2 0 2
ร้อยละ 27.27 % 36.36 % 0.00 % 18.18 % 0.00 % 18.18 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 11 8 16 2 0 62
ร้อยละ 11.11 % 8.08 % 16.16 % 2.02 % 0.00 % 62.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
27
จำนวน(คน) 1 0 6 1 0 19
ร้อยละ 3.70 % 0.00 % 22.22 % 3.70 % 0.00 % 70.37 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 137 คน
จำนวน(คน) 15 12 22 5 0 83
ร้อยละ 10.95 % 8.76 % 16.06 % 3.65 % 0.00 % 60.58 %

110 : 14 , 12 , 16 , 4 , 0 , 64...12.73 , 10.91 , 14.55 , 3.64 , 0.00 , 58.18 = 46 : 41.82
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 137 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 39.42%

Powered By www.thaieducation.net