โรงเรียนบ้านดอนโมกข์ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 3 1 1 1 0 20
ร้อยละ 11.54 % 3.85 % 3.85 % 3.85 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 0 10 2 0 0 62
ร้อยละ 0.00 % 13.51 % 2.70 % 0.00 % 0.00 % 83.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 100 คน
จำนวน(คน) 3 11 3 1 0 82
ร้อยละ 3.00 % 11.00 % 3.00 % 1.00 % 0.00 % 82.00 %

100 : 3 , 11 , 3 , 1 , 0 , 82...3.00 , 11.00 , 3.00 , 1.00 , 0.00 , 82.00 = 18 : 18.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 100 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00%

Powered By www.thaieducation.net