โรงเรียนบ้านดอนโมกข์ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 0 1 0 3 0 22
ร้อยละ 0.00 % 3.85 % 0.00 % 11.54 % 0.00 % 84.62 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 7 10 2 0 2 53
ร้อยละ 9.46 % 13.51 % 2.70 % 0.00 % 2.70 % 71.62 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 100 คน
จำนวน(คน) 7 11 2 3 2 75
ร้อยละ 7.00 % 11.00 % 2.00 % 3.00 % 2.00 % 75.00 %

100 : 7 , 11 , 2 , 3 , 2 , 75...7.00 , 11.00 , 2.00 , 3.00 , 2.00 , 75.00 = 25 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 100 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net