โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 8 0 1 0 0 36
ร้อยละ 17.78 % 0.00 % 2.22 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 1 0 8 0 0 133
ร้อยละ 0.70 % 0.00 % 5.63 % 0.00 % 0.00 % 93.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 32
ร้อยละ 2.63 % 0.00 % 13.16 % 0.00 % 0.00 % 84.21 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 225 คน
จำนวน(คน) 10 0 14 0 0 201
ร้อยละ 4.44 % 0.00 % 6.22 % 0.00 % 0.00 % 89.33 %

187 : 9 , 0 , 9 , 0 , 0 , 169...4.81 , 0.00 , 4.81 , 0.00 , 0.00 , 90.37 = 18 : 9.63
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 225 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 10.67%

Powered By www.thaieducation.net