โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 7 0 1 0 0 37
ร้อยละ 15.56 % 0.00 % 2.22 % 0.00 % 0.00 % 82.22 %
ระดับประถมศึกษา
142
จำนวน(คน) 3 0 13 0 0 126
ร้อยละ 2.11 % 0.00 % 9.15 % 0.00 % 0.00 % 88.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 1 0 7 0 0 30
ร้อยละ 2.63 % 0.00 % 18.42 % 0.00 % 0.00 % 78.95 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 225 คน
จำนวน(คน) 11 0 21 0 0 193
ร้อยละ 4.89 % 0.00 % 9.33 % 0.00 % 0.00 % 85.78 %

187 : 10 , 0 , 14 , 0 , 0 , 163...5.35 , 0.00 , 7.49 , 0.00 , 0.00 , 87.17 = 24 : 12.83
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 225 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 14.22%

Powered By www.thaieducation.net