โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 1 1 0 1 0 10
ร้อยละ 7.69 % 7.69 % 0.00 % 7.69 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 12 0 4 0 0 109
ร้อยละ 9.60 % 0.00 % 3.20 % 0.00 % 0.00 % 87.20 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 138 คน
จำนวน(คน) 13 1 4 1 0 119
ร้อยละ 9.42 % 0.72 % 2.90 % 0.72 % 0.00 % 86.23 %

138 : 13 , 1 , 4 , 1 , 0 , 119...9.42 , 0.72 , 2.90 , 0.72 , 0.00 , 86.23 = 19 : 13.77
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 138 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 13.77%

Powered By www.thaieducation.net