โรงเรียนบ้านหมากแหน่ง (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 4 2 1 2 0 4
ร้อยละ 30.77 % 15.38 % 7.69 % 15.38 % 0.00 % 30.77 %
ระดับประถมศึกษา
126
จำนวน(คน) 18 5 16 4 0 83
ร้อยละ 14.29 % 3.97 % 12.70 % 3.17 % 0.00 % 65.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 139 คน
จำนวน(คน) 22 7 17 6 0 87
ร้อยละ 15.83 % 5.04 % 12.23 % 4.32 % 0.00 % 62.59 %

139 : 22 , 7 , 17 , 6 , 0 , 87...15.83 , 5.04 , 12.23 , 4.32 , 0.00 , 62.59 = 52 : 37.41
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 139 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 37.41%

Powered By www.thaieducation.net