โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 1 2 0 1 0 33
ร้อยละ 2.70 % 5.41 % 0.00 % 2.70 % 0.00 % 89.19 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 2 1 1 1 0 120
ร้อยละ 1.60 % 0.80 % 0.80 % 0.80 % 0.00 % 96.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 3 3 1 2 0 153
ร้อยละ 1.85 % 1.85 % 0.62 % 1.23 % 0.00 % 94.44 %

162 : 3 , 3 , 1 , 2 , 0 , 153...1.85 , 1.85 , 0.62 , 1.23 , 0.00 , 94.44 = 9 : 5.56
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56%

Powered By www.thaieducation.net