โรงเรียนบ้านตาเกาตาโกย (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 2 3 0 2 0 30
ร้อยละ 5.41 % 8.11 % 0.00 % 5.41 % 0.00 % 81.08 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 3 2 1 2 0 117
ร้อยละ 2.40 % 1.60 % 0.80 % 1.60 % 0.00 % 93.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 162 คน
จำนวน(คน) 5 5 1 4 0 147
ร้อยละ 3.09 % 3.09 % 0.62 % 2.47 % 0.00 % 90.74 %

162 : 5 , 5 , 1 , 4 , 0 , 147...3.09 , 3.09 , 0.62 , 2.47 , 0.00 , 90.74 = 15 : 9.26
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 162 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 9.26%

Powered By www.thaieducation.net