โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 1 1 2 1 0 33
ร้อยละ 2.63 % 2.63 % 5.26 % 2.63 % 0.00 % 86.84 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 7 5 12 0 1 91
ร้อยละ 6.03 % 4.31 % 10.34 % 0.00 % 0.86 % 78.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 4 1 4 3 1 33
ร้อยละ 8.70 % 2.17 % 8.70 % 6.52 % 2.17 % 71.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 12 7 18 4 2 157
ร้อยละ 6.00 % 3.50 % 9.00 % 2.00 % 1.00 % 78.50 %

154 : 8 , 6 , 14 , 1 , 1 , 124...5.19 , 3.90 , 9.09 , 0.65 , 0.65 , 80.52 = 30 : 19.48
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 21.50%

Powered By www.thaieducation.net