โรงเรียนศิษย์เก่าวังหลังวัฒนา(บ้านโคกสะอาด) (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 0 1 4 0 0 33
ร้อยละ 0.00 % 2.63 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 86.84 %
ระดับประถมศึกษา
116
จำนวน(คน) 10 6 12 0 0 88
ร้อยละ 8.62 % 5.17 % 10.34 % 0.00 % 0.00 % 75.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
46
จำนวน(คน) 4 2 5 0 0 35
ร้อยละ 8.70 % 4.35 % 10.87 % 0.00 % 0.00 % 76.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 200 คน
จำนวน(คน) 14 9 21 0 0 156
ร้อยละ 7.00 % 4.50 % 10.50 % 0.00 % 0.00 % 78.00 %

154 : 10 , 7 , 16 , 0 , 0 , 121...6.49 , 4.55 , 10.39 , 0.00 , 0.00 , 78.57 = 33 : 21.43
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 200 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00%

Powered By www.thaieducation.net