โรงเรียนบ้านโนนยาง (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 10 4 1 2 0 35
ร้อยละ 19.23 % 7.69 % 1.92 % 3.85 % 0.00 % 67.31 %
ระดับประถมศึกษา
176
จำนวน(คน) 8 7 18 2 0 141
ร้อยละ 4.55 % 3.98 % 10.23 % 1.14 % 0.00 % 80.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 1 1 5 0 0 64
ร้อยละ 1.41 % 1.41 % 7.04 % 0.00 % 0.00 % 90.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 299 คน
จำนวน(คน) 19 12 24 4 0 240
ร้อยละ 6.35 % 4.01 % 8.03 % 1.34 % 0.00 % 80.27 %

228 : 18 , 11 , 19 , 4 , 0 , 176...7.89 , 4.82 , 8.33 , 1.75 , 0.00 , 77.19 = 52 : 22.81
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 299 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 19.73%

Powered By www.thaieducation.net