โรงเรียนบ้านโนนยาง (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 13 4 1 2 0 32
ร้อยละ 25.00 % 7.69 % 1.92 % 3.85 % 0.00 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
176
จำนวน(คน) 8 8 16 2 0 142
ร้อยละ 4.55 % 4.55 % 9.09 % 1.14 % 0.00 % 80.68 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 1 1 6 0 0 63
ร้อยละ 1.41 % 1.41 % 8.45 % 0.00 % 0.00 % 88.73 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 299 คน
จำนวน(คน) 22 13 23 4 0 237
ร้อยละ 7.36 % 4.35 % 7.69 % 1.34 % 0.00 % 79.26 %

228 : 21 , 12 , 17 , 4 , 0 , 174...9.21 , 5.26 , 7.46 , 1.75 , 0.00 , 76.32 = 54 : 23.68
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 299 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 20.74%

Powered By www.thaieducation.net