โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 7 3 5 1 0 27
ร้อยละ 16.28 % 6.98 % 11.63 % 2.33 % 0.00 % 62.79 %
ระดับประถมศึกษา
171
จำนวน(คน) 30 23 18 2 1 97
ร้อยละ 17.54 % 13.45 % 10.53 % 1.17 % 0.58 % 56.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
125
จำนวน(คน) 14 10 10 1 0 90
ร้อยละ 11.20 % 8.00 % 8.00 % 0.80 % 0.00 % 72.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 339 คน
จำนวน(คน) 51 36 33 4 1 214
ร้อยละ 15.04 % 10.62 % 9.73 % 1.18 % 0.29 % 63.13 %

214 : 37 , 26 , 23 , 3 , 1 , 124...17.29 , 12.15 , 10.75 , 1.40 , 0.47 , 57.94 = 90 : 42.06
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 339 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 125 คน คิดเป็นร้อยละ 36.87%

Powered By www.thaieducation.net