โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 7 4 4 1 0 27
ร้อยละ 16.28 % 9.30 % 9.30 % 2.33 % 0.00 % 62.79 %
ระดับประถมศึกษา
171
จำนวน(คน) 28 24 18 2 1 98
ร้อยละ 16.37 % 14.04 % 10.53 % 1.17 % 0.58 % 57.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
125
จำนวน(คน) 10 14 10 1 0 90
ร้อยละ 8.00 % 11.20 % 8.00 % 0.80 % 0.00 % 72.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 339 คน
จำนวน(คน) 45 42 32 4 1 215
ร้อยละ 13.27 % 12.39 % 9.44 % 1.18 % 0.29 % 63.42 %

214 : 35 , 28 , 22 , 3 , 1 , 125...16.36 , 13.08 , 10.28 , 1.40 , 0.47 , 58.41 = 89 : 41.59
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 339 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 124 คน คิดเป็นร้อยละ 36.58%

Powered By www.thaieducation.net