โรงเรียนบ้านหนองดินดำ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 3 2 0 1 0 24
ร้อยละ 10.00 % 6.67 % 0.00 % 3.33 % 0.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 11 8 2 0 0 91
ร้อยละ 9.82 % 7.14 % 1.79 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 2 0 6 0 0 29
ร้อยละ 5.41 % 0.00 % 16.22 % 0.00 % 0.00 % 78.38 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 179 คน
จำนวน(คน) 16 10 8 1 0 144
ร้อยละ 8.94 % 5.59 % 4.47 % 0.56 % 0.00 % 80.45 %

142 : 14 , 10 , 2 , 1 , 0 , 115...9.86 , 7.04 , 1.41 , 0.70 , 0.00 , 80.99 = 27 : 19.01
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 179 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 19.55%

Powered By www.thaieducation.net