โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์(บุณฑริก) (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 2 5 1 2 7 32
ร้อยละ 4.08 % 10.20 % 2.04 % 4.08 % 14.29 % 65.31 %
ระดับประถมศึกษา
286
จำนวน(คน) 14 18 27 14 66 147
ร้อยละ 4.90 % 6.29 % 9.44 % 4.90 % 23.08 % 51.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 335 คน
จำนวน(คน) 16 23 28 16 73 179
ร้อยละ 4.78 % 6.87 % 8.36 % 4.78 % 21.79 % 53.43 %

335 : 16 , 23 , 28 , 16 , 73 , 179...4.78 , 6.87 , 8.36 , 4.78 , 21.79 , 53.43 = 156 : 46.57
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 335 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 156 คน คิดเป็นร้อยละ 46.57%

Powered By www.thaieducation.net