โรงเรียนบ้านตาโอง (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 1 0 0 1 0 14
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 0.00 % 6.25 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 12 5 15 17 10 53
ร้อยละ 10.71 % 4.46 % 13.39 % 15.18 % 8.93 % 47.32 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 2 2 4 4 2 57
ร้อยละ 2.82 % 2.82 % 5.63 % 5.63 % 2.82 % 80.28 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 199 คน
จำนวน(คน) 15 7 19 22 12 124
ร้อยละ 7.54 % 3.52 % 9.55 % 11.06 % 6.03 % 62.31 %

128 : 13 , 5 , 15 , 18 , 10 , 67...10.16 , 3.91 , 11.72 , 14.06 , 7.81 , 52.34 = 61 : 47.66
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 199 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 75 คน คิดเป็นร้อยละ 37.69%

Powered By www.thaieducation.net