โรงเรียนบ้านตาโอง (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 1 0 0 1 0 15
ร้อยละ 5.88 % 0.00 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 88.24 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 7 4 10 11 14 67
ร้อยละ 6.19 % 3.54 % 8.85 % 9.73 % 12.39 % 59.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
71
จำนวน(คน) 3 1 6 4 7 50
ร้อยละ 4.23 % 1.41 % 8.45 % 5.63 % 9.86 % 70.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 201 คน
จำนวน(คน) 11 5 16 16 21 132
ร้อยละ 5.47 % 2.49 % 7.96 % 7.96 % 10.45 % 65.67 %

130 : 8 , 4 , 10 , 12 , 14 , 82...6.15 , 3.08 , 7.69 , 9.23 , 10.77 , 63.08 = 48 : 36.92
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 201 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 34.33%

Powered By www.thaieducation.net