โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 27
ร้อยละ 6.45 % 3.23 % 3.23 % 0.00 % 0.00 % 87.10 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 1 2 7 1 0 82
ร้อยละ 1.08 % 2.15 % 7.53 % 1.08 % 0.00 % 88.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 45
ร้อยละ 2.08 % 2.08 % 2.08 % 0.00 % 0.00 % 93.75 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 4 4 9 1 0 154
ร้อยละ 2.33 % 2.33 % 5.23 % 0.58 % 0.00 % 89.53 %

124 : 3 , 3 , 8 , 1 , 0 , 109...2.42 , 2.42 , 6.45 , 0.81 , 0.00 , 87.90 = 15 : 12.10
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 10.47%

Powered By www.thaieducation.net