โรงเรียนบ้านเบญจ์โนนดู่ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 27
ร้อยละ 6.45 % 3.23 % 3.23 % 0.00 % 0.00 % 87.10 %
ระดับประถมศึกษา
93
จำนวน(คน) 1 2 9 2 0 79
ร้อยละ 1.08 % 2.15 % 9.68 % 2.15 % 0.00 % 84.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 2 2 2 0 0 42
ร้อยละ 4.17 % 4.17 % 4.17 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 5 5 12 2 0 148
ร้อยละ 2.91 % 2.91 % 6.98 % 1.16 % 0.00 % 86.05 %

124 : 3 , 3 , 10 , 2 , 0 , 106...2.42 , 2.42 , 8.06 , 1.61 , 0.00 , 85.48 = 18 : 14.52
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 13.95%

Powered By www.thaieducation.net